Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara. Poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine.

Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki radnik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Obavljamo ispitivanja sustava za gašenje i dojavu požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara:

  • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara čl. 20 ZOP-a;
  • ispitivanje ispravnosti sustava za sprječavanje širenja dima i požara
  • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • ispitivanja plinskih instalacija sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine broj: 108/95., 56/10.) i Pravilniku o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP (HSUP-P601.111 od studenog 2011.)

Provodimo osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Uz naše usluge i savjete, zadovoljit ćete sve standarde Zakona o zaštiti od požara. Znat ćete kako spriječiti požare, biti spremni za neočekivane požare u Vašoj organizaciji te znati točno što, kada i kako raditi u slučaju požara. Bit ćete upoznati s time koliko Vam je potrebno protupožarnih aparata, lakše ćete voditi evidenciju o ispitivanju protupožarnih aparata, biti upućeni u načine provedbe redovnih vježbi evakuacije i imati našu dugoročnu, podršku u vođenju poslova zaštite od požara.

Ispuni svoje podatke

Uspješna suradnja

Zadovoljni korisnici