Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara. Poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine.

Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki radnik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Obavljamo ispitivanja sustava za gašenje i dojavu požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara:

  • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara čl. 20 ZOP-a;
  • ispitivanje ispravnosti sustava za sprječavanje širenja dima i požara
  • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • ispitivanja plinskih instalacija sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine broj: 108/95., 56/10.) i Pravilniku o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP (HSUP-P601.111 od studenog 2011.)

Provodimo osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Uz naše usluge i savjete, zadovoljit ćete sve standarde Zakona o zaštiti od požara. Znat ćete kako spriječiti požare, biti spremni za neočekivane požare u Vašoj organizaciji te znati točno što, kada i kako raditi u slučaju požara. Bit ćete upoznati s time koliko Vam je potrebno protupožarnih aparata, lakše ćete voditi evidenciju o ispitivanju protupožarnih aparata, biti upućeni u načine provedbe redovnih vježbi evakuacije i imati našu dugoročnu, podršku u vođenju poslova zaštite od požara.

Ispuni svoje podatke

Uspješna suradnja

Zadovoljni korisnici

Plan evakuacije

Izrada plana evakuacije

Evakuacija, po svojoj definiciji, podrazumijeva napuštanje ugroženog područja na organiziran način od strane radnika i/ili drugih osoba u svrhu izbjegaPročitaj...

Saznajte više