Kako zaštititi građevinu od požara?

AutorDavor Duplančić

Kako zaštititi građevinu od požara?

Kažu da je bolje spriječiti nego liječiti. Ova poslovica posebno važi u građevinskom
poslu kada svaki pravilno poduzet korak može značiti sigurnost onih koji borave u toj građevini.

Jedan od faktora koje svaka građevina mora zadovoljiti jest otpornost na požar. Iskusni voditelji gradilišta i radnici znaju točno koje materijale koristiti za elektroinstalacije, pokrova na krovištu i druge segmente građevine.

Zapamtite – Vaše odluke u procesu izgradnje jamče dugoročnu zaštitu građevine od
požara ili, pak, umanjuju štetu ukoliko do požara dođe.

Kako zaštititi građevinu od požara

Građevinske mjere zaštite od požara

Prioriteti u građevinskom procesu, a koji se tiču zaštite od požara jesu:

  • Zaštita osoba u građevini i njenim dijelovima
  • Zaštita osoba koje se nalaze u neposrednoj blizini građevine

Dakle, ljudski život je na prvom mjestu. Ostale građevinske mjere zaštite od požara uključuju:

  • Sprječavanje širenja požara, odnosno lokaliziranje požara
  • Čuvanje vrijednosti sadržanih u objektu
  • Očuvanje građevine i njenih dijelova

Ove mjere primarno su propisane Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom od gradnji.

Zaštita od požara ne počinje u trenutku gradnje objekta već znatno prije. Jednim dijelom počinje prilikom projektiranja. Projekt mora garantirati sigurnu evakuaciju objekta u slučaju požara (pasivnu zaštitu). Nastavlja se u procesu odabira visokootpornih građevinskih materijala i odluke korištenja ispravnih građevinskih konstrukcija i elemenata. Ovo služi kao aktivna protupožarna zaštita i sprječava nastanak požara na prvom mjestu.

Koji su to materijali, konstrukcije i elementi, pitate se?

Požarni zid

Uloga požarnog zida, izgrađenog od negorivih materijala, je da presijeca građevinu cijelom visinom i time sprječava širenje požara, ali i dima u druge dijelove građevine i na okolne objekte.

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara točno propisuje koju razinu vatrootpornosti požarni zid mora imati. Bitno za građevinske tvrtke, on također propisuje na koji način se požarni zidovi moraju graditi (čl. 9), ovisno o udaljenosti građevine od susjednih objekata, duljini građevine, namjeni, i tako dalje.

Elektroinstalacije

Važnost kvalitetnih i ispravno provedenih elektroinstalacija ne može se umanjiti jer upravo njihovi kvarovi uzrokuju 15-20% požara u objektima svih namjena u europskim zemljama. Požari uslijed neispravnih elektroinstalacija događaju se uglavnom jer se zapali električna izolacija ili neki materijal u njenoj blizini.

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije stoga moraju biti stručno postavljene, a potom održavane i po potrebi ispravljene. Pojedine zaštitne komponente mogu na vrijeme detektirati neke vrste kvarova. Potom isključuju strujni krug i time sprječavaju nastanak požara. Na žalost, ima i nekih kvarova koji se ne mogu detektirati. To ne znači da do požara dolazi trenutno; do njega dolazi ukoliko kvar ostane neotkriven i zanemaren.

Pokrovi za krovišta

Kako bi se spriječilo širenje požara, bilo na druge građevine ili na druge požarne sektore (odijeljene požarnim zidom) putem krovišta, bitno je graditi puna krovišta (bez šupljina). Ključno je graditi krovišta od negorivih materijala. Gorivi materijali dopustivi su samo u minimalnim količinama u svrhu hidroizolacije.

Svakako, oštećeni krov predstavlja zaseban rizik, a prilikom vršenja popravaka na krovištu također se trebaju koristiti negorivi materijali.

Protupožarni materijali

Na što uopće mislimo kad govorimo o protupožarnim materijalima?

Građevinski materijali se prema gorivosti dijele na negorive (klasa A1 i A2), teško zapaljive (B1), normalno zapaljive (B2) i lako zapaljive materijale (B3). Oni najviših klasa bolje se ponašaju u požaru – slabije gore, teže su zapaljivi, sporije šire plamen, stvaraju manje dima i toksičnih plinova, itd.

Među najboljim materijalima se smatraju premazane čelične konstrukcije, drvene konstrukcije (vjerovali ili ne), beton i armirani beton adekvatne debljine te opeka. Od izolacijskih materijala se ističe kamena vuna.

Evakuacijski putevi

U slučaju da do požara dođe, u procesu planiranja se vodi računa o evakuacijskim putevima, a svaka građevina ima pripadajući plan evakuacije. Ovi putevi se moraju u fazi gradnje i realizirati, sukladno građevinskom projektu.

Zakon o zaštiti od požara nalaže da se evakuacijski put mora voditi od bilo kojeg dijela građevina do vanjskog prostora ili, alternativno, nekog sigurnog prostora unutar nje (što podrazumijeva da iz nje mogu sigurno napustiti objekt).

Evakuacijski putevi​

Iskustvo i znanje radnika ključno je za ispravnu provedbu svih spomenutih mjera. Duplex Control ovo dobro zna i zato zapošljava samo vrsne stručnjake koji Vas mogu savjetovati o zaštiti građevine od požara već od planiranja građevine do njezine izgradnje.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor