Arhiva kategorije Zaštita od požara

AutorDavor Duplančić

Sredstva za gašenje požara

Općenito o požaru

Gorenje je kemijski proces u kojem se događaju kemijske promjene tvari, oslobađa se toplina te nastaje svjetlo, a za njegov početak treba biti prisutan tzv. požarni trokut – goriva tvar, oksidacijsko sredstvo (najčešće kisik) te temperatura paljenja (točka topline u kojoj dolazi do gorenja).

Sva ona sredstva koja pomažu pri prekidanju procesa gorenja nazivaju se sredstva za gašenje požara. Zbog važnosti sprječavanja i gašenja požara i njegovih posljedica, prema Zakonu o zaštiti od požara svaki radnik mora biti osposobljen za početno gašenje požara.

Naglašava se potreba za gašenjem požara u početnoj fazi, dok su nastale štete još uvijek male. U slučaju širenja požara i angažiranja vatrogasaca, šteta može biti puno veća te može rezultirati gubitkom radnih mjesta, mjesta stanovanja i sl.

Za savjetovanje i provođenje mjera zaštite od požara, na raspolaganju Vam stoje stručnjaci iz Duplex Control tima.

Klase požara

Prema Europskoj klasi požara, na dosad poznate četiri klase požara je nadodana i peta klasa.

Klasa A – požari čvrstih zapaljivih tvari (slama, drvo, papir, ugalj, tekstil i sl.).
Klasa B – požari zapaljivih tekućina (vosak, masti, lakovi, benzin, katran i sl.).
Klasa C – požari zapaljivih plinova (propan, metan, butan).
Klasa D – požari zapaljivih metala (natrij, kalij, magnezij, aluminij i sl.).
Klasa F – požari ulja i masti (biljnih ili životinjskih). *

*Iako po prirodi tvari ovi požari spadaju pod klasu B, oni se razlikuju od istih po načinu gašenja te posebnim opasnostima.

Klase požara

Vrste sredstava za gašenje požara

Najopćenitija podjela sredstava za gašenje požara je na glavna, specijalna i pomoćna sredstva.

U glavna sredstva za gašenje požara spada voda, u specijalna sredstva spadaju pjena, prah, haloni te ugljikov dioksid, dok u pomoćna sredstva spadaju pijesak, pokrivači i ostali. Takva je podjela bazirana na načinu njihovog djelovanja (voda hladi, pjena i CO2 zagušuju, itd.).

Pomoću ovih sredstava se definiraju i metode gašenja požara: hlađenje, odnosno snižavanje temperature gorive stvari (najčešće vodom); odstranjivanje gorive tvari; ugušivanje (najčešće CO2 ili prah); antikatalitička metoda (najčešće prahom).
Sredstva za gašenje požara trebaju imati određene karakteristike da bi se smatrala idealnima.

U takve karakteristike se ubrajaju stvaranje atmosfere za sprječavanje pristupa zraka (kisika) oko gorive tvari, oduzimanje topline hladeći gorivu tvar, nemogućnost spajanja s drugim stvarima, nezapaljivost, pristupačna cijena i dr.

Iako niti jedno sredstvo za gašenje požara ne zadovoljava sve kriterije za ‘’idealno’’ sredstvo, svako od njih ima niz svojih prednosti.

Voda

Voda kao sredstvo za gašenje požara služi za snižavanje temperature gorive tvari – hlađenjem – za hlađenje posuda sa zapaljivim tekućinama ako su ugrožene požarom ili za zaštitu vatrogasaca od djelovanja topline prouzročene požarom te za zaštitu svih ostalih sudionika u gašenju.

Zabranjeno je koristiti vodu kao sredstvo za gašenje požara u slučaju da se radi o električnim instalacijama, vrlo niskim temperaturama (zbog zamrzavanja), požarima razlivenih zapaljivih tekućina, požarima koji uključuju tvari koje u dodiru s vodom stvaraju eksplozivne plinove, itd.

Pjena

Pjena se kao sredstvo za gašenje požara koristi kod požara lako zapaljivih tekućina (u kojima djeluje efektom ugušivanja), za hlađenje površine tekućim hlađenjem stijenke spremnika, za sprječavanje izlaska plinova te za otežavanje dizanja pare zapaljivih tekućina.

Gašenje požara

Ugljikov dioksid i halogenizirani ugljikovodici (haloni)

Ugljikov dioksid, CO2, hladi mjesto požara, ne gori, djeluje efektom ugušivanja te se upotrebljava u obliku mješavine plina i suhog leda ili u obliku čistog plina. Teži je od zraka.

S druge strane, halogenizirani ugljikovodici su plinove bez mirisa i boje te ne provode električnu energiju. Pogodni su za gotovo sve vrste požara, osim za požare lakih metala.

Preporučuju se za gašenje požara na elektronici npr. u serverskim sobama.

Prah kao sredstvo za gašenje požara

Prah je specijalno pripremljeno sredstvo za gašenje požara, a djeluje antikatalitičkim efektom koji podrazumijeva smanjivanje energije aktiviranja.

Za gašenje požara lakih metala koriste se specijalni prahovi.

Čime se gasi požar?

Iako navedene tvari i sredstva pomažu pri suzbijanju požara, važno je poznavati uređaje i aparate koji koriste određene oblike sredstava za gašenje požara.

U tom su kontekstu sredstva za gašenje požara sljedeća: ručni ili prijevozni vatrogasni aparati, prijenosne vatrogasne prskalice s pripadajućom opremom, (polu)stabilni automatski uređaji za gašenje, vatrogasna vozila i drugi.

Prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima, propisana je upotreba protupožarnih aparata i njihova vrsta obzirom na veličinu i namjenu prostora.

Vrste vatrogasnih aparata

Princip rada vatrogasnog aparata zasniva se na unutarnjem tlaku inertnog plina pomoću kojeg se izbacuje sredstvo za gašenje. On može izbacivati ugljikov dioksid, vodu, pjenu i razne druge.

Dijelimo ih na prijenosne i prijevozne. Prijenosni vatrogasni aparat ima ugrađenu ručku za nošenje te masu manju od 20 kg, dok prijevozni teži više od 20 kg te ima kotače i ručku. Također, vatrogasne aparate dijelimo na one s CO2 i one s prahom.

Vatrogasni aparati sa prahom mogu imati oznaku P ili oznaku S. Po izgledu se razlikuju u tome što P aparati na sebi imaju manometar s oznakom tlaka u spremniku, dok S aparati na sebi imaju veliku tipku.

Vatrogasni aparati

P vatrogasni aparat je odmah spreman za gašenje jer se nalazi pod stalnim unutarnjim pretlakom plina kojim se izbacuje sredstvo za gašenje.

S vatrogasni aparat
potrebno je aktivirati jer se u njemu nalazi bočica s pogonskim plinom koja se udarcem na tipku probija, a plin se raširi unutar spremnika te se stvori potreban pretlak za izbacivanje sredstva za gašenje.

Također, postoje i CO2 vatrogasni aparati, slični vatrogasnim aparatima P. Razlika je u tome što imaju široku i dugu mlaznicu, ali nemaju manometar. Prije upotrebe, periodički unutar tri mjeseca dana, potrebno je provjeriti da li je vatrogasni aparat ispravan i spreman za upotrebu.

Proces provjere se vrši na način da se provjerava netaknutost plombe, mjesto osigurača, važeći datum naljepnice periodičnog pregleda te postojanje bilo kakvih vidljivih oštećenja. Nakon provjere ispravnosti vatrogasnog aparata, za gašenje požara potrebno ga je što više približiti mjestu požara. Tek tada slijedi razbijanje plombe i izvlačenje osigurača.

Ukoliko gasite početni požar vatrogasnim aparatom tipa S aktivirate ga pritiskom na tipku. Nakon toga pristupite gašenju požara na način da mlaznicu vatrogasnog aparata usmjerite prema mjestu požara i pritiskom na ručicu mlaznice ispustite sredstvo za gašenje na opožareno mjesto. Ukoliko ste sve pravilno napravili, ugasili ste početni požar te time spriječili nastajanje veće štete.

U slučaju većeg požara ili nesigurnosti oko gašenja prisutnog požara, pozovite dežurnu vatrogasnu postaju na 112 ili 193.

AutorDavor Duplančić

Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera protiv požara

Svaka fizička i pravna osoba dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar, dužna je provoditi mjere zaštite od požara te je odgovorna za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga proizađu. Ovo je moralni imperativ.

No, Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) uz to nalaže da svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi. U ovom kontekstu, za nas je ključan ovaj drugi aspekt.

Poslodavac je dužan poduzeti potrebne i zakonom propisane mjere zaštite od požara, što podrazumijeva više elemenata. Prije svega je dužan poduzeti mjere i radnje za otklanjanje mogućih uzroka požara, sprječavanje nastanka i širenja požara, eventualno otkrivanje i gašenje požara u slučaju da dođe do njega, utvrđivanje njegovog uzroka te, u konačnici, pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica požara.

Za što sigurnije radno ozračje i s ovim ciljevima na umu, poslodavac organizira osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera protiv požara. Naravno, u skladu s njihovim mogućnostima, znanjem i raspoloživim sredstvima te svakako vodeći računa prvenstveno o njihovom zdravlju i sigurnosti.

osposobljavanje radnika

Što kaže zakon?

Na temelju Zakona o zaštiti na radu, svaki je poslodavac dužan obavještavati radnike i savjetovati se s njima o pitanjima zaštite na radu, pa tako i zaštite od požara (čl. 32, st. 2).

Prema članku 55 ovog zakona, “poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanje radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje”. Radnike mora upoznati s planom evakuacije i spašavanje u slučaju izvanrednih okolnosti. U slučaju.

Ako ne ispoštiva ranije spomenute obveze, poslodavac podliježe kazni za prekršaj u iznosu od 10.000 kn za pravne osobe, odnosno 3.000 kn za fizičke osobe (čl. 95 Zakona o zaštiti na radu). Uz to, sukladno članku 10 Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, svaka pravna osoba koja ne uputi djelatnike na osposobljavanje kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.700 kn.

Ako Vam ovo se skupa zvuči kao previše informacija, a želite postupati sukladno zakonu, ali i svojim moralnim dužnostima i načelima, obradovat će Vas to što Duplex Control nudi usluge iz svih područja Zaštite na radu.

plan evakuacije

Usluga osposobljavanja

Uz to što je osposobljavanje radnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara obveza svakog poslodavca, njegova je obveza također provođenje vježbi evakuacije jedanput u dvije godine i zaduživanje osobe koja će biti odgovorna za njeno provođenje.

Po ovim pitanjima se možete pouzdati u Duplex Control kao ovlaštenu tvrtku koja provodi ovakva osposobljavanja, a uz to nudi usluge ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju, sprječavanje širenja požara te njegove dojave i gašenja uz druge usluge zaštite od požara.

Uz osposobljavanje i pomoć Duplex Controla, osjećat ćete se sigurnije jer Vam neće izmaknuti kontrola u nepredvidivim situacijama.

AutorDavor Duplančić

Izrada plana evakuacije

Evakuacija, po svojoj definiciji, podrazumijeva napuštanje ugroženog područja na organiziran način od strane radnika i/ili drugih osoba u svrhu izbjegavanja rizika povezanih s izvanrednim događajem.

Kako bi se moglo što bolje zaštiti od bilo kakvog izvanrednog i nepredviđenog događaja, potrebno je prethodno učiniti plan evakuacije i spašavanja. Za pomoć pri izradi plana, kao i za pomoć pri raznim drugim uslugama za poboljšanje učinkovitosti poslovanja, na raspolaganju Vam stoje stručnjaci iz Duplex Control tima!  

Što se on kvalitetnije i bolje učini, to je moguća lakša, brža i učinkovitija priprema i obrana od raznih situacija. Iz navedenih je razloga prema Zakonu o zaštiti na radu svaki poslodavac obvezan izraditi plan evakuacije i spašavanja te upoznati radnike s istim. 

Plan evakuacije za radnike

U slučaju neispunjenja obveze izrade plana evakuacije, poslodavac može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 – 10.000,00 kuna.

Dokument plana evakuacije i spašavanja obuhvaća pisane i grafičke elemente postavljene na vidljiva i uočljiva mjesta u prostorijama.

 

Tekstualni dio plana za evakuaciju

U pisanom dijelu evakuacijskog plana, svakako trebaju biti obuhvaćeni određeni elementi kako bi se dokument smatrao ispravnim.

Prije svega je potrebno naznačiti opis objekta/mjesta rada/prostora na koji se plan evakuacije i spašavanja odnosi, uz naznačenu lokaciju te opis poslova koji se obavljaju unutar njega.

Što je moguće preciznije, potrebno je i naznačiti moguće događaje izvanredne prirode, a koji imaju vjerojatnost pojavljivanja u tom prostoru ili na tom mjestu.

Nadalje, potrebno je naznačiti kritične dijelove objekta (u slučaju događaja), podijeliti prostor na cjeline u evakuacijske zone te odrediti smjer kretanja i sigurna mjesta na koje se ljudi mogu okupiti.

U tekstualnom se dijelu trebaju navesti i zahtjevi vezani za puteve evakuacije i njihova analiza. Potrebno je, u slučaju da se koriste opasne tvari, navesti iste uz količinu i naznaku.

Dio plana evakuacije i spašavanja svakako treba obuhvaćati i opis sustava koji će se koristiti u slučaju izvanrednog događaja ili su na bilo koji način povezani s evakuacijom, a to su tehnički sustavi i sustav zaštite od požara

Sustav zastite od pozara

Općenite mjere za provedbu evakuacije, način uzbune i način obavješćivanja prema van (ako postoji rizik i za područje van područja na koje se plan odnosi) te način obavješćivanja javnih službi također moraju biti obuhvaćeni u tekstualnom dijelu. Uz njih, potrebno je navesti i odgovorne osobe za provedbu evakuacije te opisati postupke radnika i drugih osoba u slučaju izvanrednog događaja.

Uz sve navedeno, potrebno je i navesti program osposobljavanja odgovornih osoba, isplanirati izvođenje praktičnih vježbi, navesti potrebna sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, prikazati evakuaciju i spašavanje situacijski (prema prostoru na koji se odnosi) te priložiti tlocrt prostora koji su obuhvaćeni u planu.

 

Grafički dio plana za evakuaciju

Primjer situacijskog prikaza plana evakuacije i spašavanja:

Graficki plan evakuacije

U grafičkom je dijelu potrebno naznačiti određene elemente poput situacije objekta, okolnih objekta, tlocrta etaža, evakuacijskih izlaza, tehničkih sustava koji se koriste u evakuaciji i raznih drugih.

Uz usluge vezane uz zaštitu na radu, Duplex Control će Vam omogućiti i razne druge vrste pomoći kako biste Vi, Vaši radnici i cjelokupno poslovanje bili na što sigurnijoj i uspješnijoj razini!

AutorDavor Duplančić

Kako zaštititi građevinu od požara?

Kažu da je bolje spriječiti nego liječiti. Ova poslovica posebno važi u građevinskom
poslu kada svaki pravilno poduzet korak može značiti sigurnost onih koji borave u toj građevini.

Jedan od faktora koje svaka građevina mora zadovoljiti jest otpornost na požar. Iskusni voditelji gradilišta i radnici znaju točno koje materijale koristiti za elektroinstalacije, pokrova na krovištu i druge segmente građevine.

Zapamtite – Vaše odluke u procesu izgradnje jamče dugoročnu zaštitu građevine od
požara ili, pak, umanjuju štetu ukoliko do požara dođe.

Kako zaštititi građevinu od požara

Građevinske mjere zaštite od požara

Prioriteti u građevinskom procesu, a koji se tiču zaštite od požara jesu:

  • Zaštita osoba u građevini i njenim dijelovima
  • Zaštita osoba koje se nalaze u neposrednoj blizini građevine

Dakle, ljudski život je na prvom mjestu. Ostale građevinske mjere zaštite od požara uključuju:

  • Sprječavanje širenja požara, odnosno lokaliziranje požara
  • Čuvanje vrijednosti sadržanih u objektu
  • Očuvanje građevine i njenih dijelova

Ove mjere primarno su propisane Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom od gradnji.

Zaštita od požara ne počinje u trenutku gradnje objekta već znatno prije. Jednim dijelom počinje prilikom projektiranja. Projekt mora garantirati sigurnu evakuaciju objekta u slučaju požara (pasivnu zaštitu). Nastavlja se u procesu odabira visokootpornih građevinskih materijala i odluke korištenja ispravnih građevinskih konstrukcija i elemenata. Ovo služi kao aktivna protupožarna zaštita i sprječava nastanak požara na prvom mjestu.

Koji su to materijali, konstrukcije i elementi, pitate se?

Požarni zid

Uloga požarnog zida, izgrađenog od negorivih materijala, je da presijeca građevinu cijelom visinom i time sprječava širenje požara, ali i dima u druge dijelove građevine i na okolne objekte.

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara točno propisuje koju razinu vatrootpornosti požarni zid mora imati. Bitno za građevinske tvrtke, on također propisuje na koji način se požarni zidovi moraju graditi (čl. 9), ovisno o udaljenosti građevine od susjednih objekata, duljini građevine, namjeni, i tako dalje.

Elektroinstalacije

Važnost kvalitetnih i ispravno provedenih elektroinstalacija ne može se umanjiti jer upravo njihovi kvarovi uzrokuju 15-20% požara u objektima svih namjena u europskim zemljama. Požari uslijed neispravnih elektroinstalacija događaju se uglavnom jer se zapali električna izolacija ili neki materijal u njenoj blizini.

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije stoga moraju biti stručno postavljene, a potom održavane i po potrebi ispravljene. Pojedine zaštitne komponente mogu na vrijeme detektirati neke vrste kvarova. Potom isključuju strujni krug i time sprječavaju nastanak požara. Na žalost, ima i nekih kvarova koji se ne mogu detektirati. To ne znači da do požara dolazi trenutno; do njega dolazi ukoliko kvar ostane neotkriven i zanemaren.

Pokrovi za krovišta

Kako bi se spriječilo širenje požara, bilo na druge građevine ili na druge požarne sektore (odijeljene požarnim zidom) putem krovišta, bitno je graditi puna krovišta (bez šupljina). Ključno je graditi krovišta od negorivih materijala. Gorivi materijali dopustivi su samo u minimalnim količinama u svrhu hidroizolacije.

Svakako, oštećeni krov predstavlja zaseban rizik, a prilikom vršenja popravaka na krovištu također se trebaju koristiti negorivi materijali.

Protupožarni materijali

Na što uopće mislimo kad govorimo o protupožarnim materijalima?

Građevinski materijali se prema gorivosti dijele na negorive (klasa A1 i A2), teško zapaljive (B1), normalno zapaljive (B2) i lako zapaljive materijale (B3). Oni najviših klasa bolje se ponašaju u požaru – slabije gore, teže su zapaljivi, sporije šire plamen, stvaraju manje dima i toksičnih plinova, itd.

Među najboljim materijalima se smatraju premazane čelične konstrukcije, drvene konstrukcije (vjerovali ili ne), beton i armirani beton adekvatne debljine te opeka. Od izolacijskih materijala se ističe kamena vuna.

Evakuacijski putevi

U slučaju da do požara dođe, u procesu planiranja se vodi računa o evakuacijskim putevima, a svaka građevina ima pripadajući plan evakuacije. Ovi putevi se moraju u fazi gradnje i realizirati, sukladno građevinskom projektu.

Zakon o zaštiti od požara nalaže da se evakuacijski put mora voditi od bilo kojeg dijela građevina do vanjskog prostora ili, alternativno, nekog sigurnog prostora unutar nje (što podrazumijeva da iz nje mogu sigurno napustiti objekt).

Evakuacijski putevi​

Iskustvo i znanje radnika ključno je za ispravnu provedbu svih spomenutih mjera. Duplex Control ovo dobro zna i zato zapošljava samo vrsne stručnjake koji Vas mogu savjetovati o zaštiti građevine od požara već od planiranja građevine do njezine izgradnje.