Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije

AutorDavor Duplančić

Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije

Ako već imate registrirani obrt za obavljanje djelatnosti iz područja turizma, kao što su ugostiteljski objekti, prije početka rada potrebno je podnijeti zahtjev kojime nadležno upravno tijelo potvrđuje da oprema za rad ispunjava sve propisane uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Osim za turizam, minimalni tehnički uvjeti moraju se osigurati i za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti kao što su: trgovinu, ugostiteljstvo i promet.

Duplex Control će Vam pomoći povećati uspješnost Vaše tvrtke kroz usluge o zaštiti na radu, zaštiti od požara i zaštiti okoliša.

Također na našoj stranici možete vidjeti i koji su minimalni uvjeti za trgovine.

Ispitivanje minimalnih tehničkih uvjeta za turističke agencije

U Pravilniku ministarstva turizma, propisuju se minimalni tehnički uvjeti. Minimalni uvjeti se određuju prema vrsti i načinu na koji mogu pružati svoje usluge. Pravilnik propisuje minimalne uvjete poslovnice koja mora ispunjavati za pojedinu vrstu putničke agencije.

Poslovnica, za koju biste trebali imati pravo korištenja, je poslovni prostor putničke agencije. U njemu, putnička agencija pruža svoje usluge turistima, istovremeno i  ispunjava uvjete propisane Zakonom turističkoj djelatnosti.

Koje uvjete treba ispunjavati voditelj poslovnice?

Voditelj poslovnice mora ispunjavati uvjete navedene u Pravilniku Republike Hrvatske

To znači da voditelj mora biti državljanin RH, ili može biti strani državljanin ali mora imati suglasnost Ministarstva turizma kako bi mogao biti voditelj poslovnice.

Voditelj mora imati najmanje srednju stručnu spremu i biti poslovno sposoban. Uz to, on more imati položen stručni ispit za voditelja i još 2 godine radnog staža, u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima koji spadaju u poslove turizma.

Pošto se turizam bazira na samom znanju stranih jezika, voditelj mora aktivno znati najmanje 1 svjetski jezik, i poznaje još jedan uz taj.

I zadnji uvjet voditelja poslovnice je da mu sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju, nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice ili mjera sigurnosti.

Voditelj poslovnice

Koju je dokumentaciju potrebno priložiti?

Potrebno je priložiti i dostaviti sljedeće dokumente u ured državne uprave koji je nadležan za pojedinu županiju. 

  1. Dokaz o pravu korištenja prostora poslovnice (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor i sl.).
  2. Preslik rješenja o upisu u Obrtni registar i obrtnicu, ili rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar. 
  3. Izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, tj. dokaz da se građevina može koristiti (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).
  4. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija.
  5. Dokaz o odobrenju od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode sukladno s člankom 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12). Za objekte koji se nalaze u Povijesno-urbanoj cjelini grada, te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno-urbane cjeline.

Rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta bi vam trebalo biti dostavljeno po zakonskom roku do 15 dana od zaprimjenog spomenutog rješenja. Tek kada dobijete rješenje možete započeti s obavljanjem gospodarske djelatnosti.

Uvjeti i način pružanja usluga turističkih agencija

Prostor poslovnice, kroz cijelo radno vrijeme, mora biti dobro osvijetljene prirodnim ili umjetnim svjetlom. U zimskom periodu,  prostorije trebaju imati temperaturu zraka od najmanje +18,50C.

Poslovnica u prostoru ispred šaltera treba imati sjedeću garnituru za stranke koje čekaju u redu za šalter.

Poslovnica treba imati najmanje jedan zahod s tekućom vodom, s predprostorom u kojem se nalazi umivaonik.

Zahod treba imati pod od materijala koji ne propušta vodu, a zidovi do visine od 1,50 m od poda, moraju biti obloženi keramičkim pločicama ili odgovarajućim drugim materijalom.

Ukoliko se poslovnica nalazi u objektima namijenjenim za trgovačke aktivnosti kao što su robne kuće, sajamske prostorije ili kolodvori, poslovnica ne treba imati vlastiti zahod, ali zaposlenicima treba biti omogućeno korištenje zahoda u blizini.

Putnička agencija kao organizator putovanja koja neposredno pruža usluge putniku mora za pružanje svojih usluga imati poslovnicu.

Poslovnica je poslovni prostor putničke agencije u kojem putnička agencija neposredno pruža putniku svoje usluge, a ispunjava uvjete propisane Zakonom turističkoj djelatnosti i ovim Pravilnikom za određenu vrstu putničke agencije.

Veličina poslovnog prostora u kojem se obavlja prodaja usluga putničkih agencija ne može biti manja od 16m.

Putnička agencija kao organizator putovanja, koja putniku ne pruža usluge neposredno nego putem putničke agencije posrednika, mora imati poslovni prostor veličine najmanje 10 m.

Veličina poslovnog prostora, koja nije jedina iz koje putnička agencija pruža svoje usluge, a smještena je u staroj gradskoj jezgri turističkog mjesta, može biti i manja od 16 m, ali ne manja od 10 m.

U poslovnici u kojoj rade više od dva zaposlena, veličina poslovnog prostora u kojem rade više od 2 zaposlenika povećava se za svako radno mjesto za 4 m.

Ukoliko putnička agencija posrednik pruža samo usluge posredovanja, u pružanju usluga turističke asistencije, usluge prodaje karata za izlete i priredbe, mjenjačnice ili pružanja turističkih informacija, svoje usluge onda može pružati i iz kioska. U kiosku veličina poslovnog prostora može biti manja od 16 m.

Ako na šalterima radi više od pet zaposlenika, za obavljanje administrativnih i drugih poslova, trebaju se osigurati posebni poslovni prostori odvojeni od prostora u kojem se obavljaju usluge prodaje putničke agencije.

U slučaju da na šalterima radi više od tri zaposlenika, mora se na vidljiv način označiti naziv usluge putničke agencije koja se na tom šalteru pruža na pojedinim šalterima poslovnice (npr. prodaja turističkih aranžmana ili usluge mjenjačnice i sl.)

Poslovni prostor turističke agencije

Iz članka 2. ovoga Pravilnika, putnička agencija treba imati najmanje jedan direktni priključak na telefonsku mrežu i jedan telefaks aparat, te mora raspolagati s odgovarajućom minimalnom informatičkom opremom (najmanje jedno računalo).

Ako u putničkoj agenciji ima više od dva radna mjesta, tada treba postojati telefonski aparat za prespajanje. Na svaka dva radna mjesta treba postojati po jedan priključni telefonski aparat.

Putničke agencije su dužne uskladiti se s odredbama Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija u roku od jedne godine od dana njegove primjene.

Početkom primjene ovog Pravilnika prestaju važiti; Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima prostorija u kojima se obavljaju turističke djelatnosti, o opremi koja je potrebna za obavljanje djelatnosti, i Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i opremi poslovnih prostorija organizacija u kojima obavljaju poslove u vezi usluga koje građani prodaju turistima i putnicima.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor