Gospodarenje otpadom

AutorDavor Duplančić

Gospodarenje otpadom

Zabilježen je porast potrošnje materijala, a time i otpada u svim europskim zemljama u razvoju, pa tako i u Hrvatskoj. Stručnjaci procjenjuju da je godišnje samo u Hrvatskoj proizvedeno 12 milijuna tona otpada! Ovo je posebno štetno za okoliš jer se otpad emitira u vodu, zrak i tlo te posredno i neposredno štetno utječe na naše zdravlje.

Kako bi se smanjila količina otpada i regulirali načini na koje se zbrinjava za njega, u Hrvatskoj su nadležna tijela, konkretno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Agencija za zaštitu okoliša te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, donijeli Strategiju gospodarenja otpadom. Ona se temelji na Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom kojih se svi proizvođači i posjednici otpada moraju pridržavati.

Zakon o otpadu definira otpad kao “svaku tvar ili predmet određen kategorijama otpada (…) koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti” (čl. 2). Dvije glavne kategorije otpada prema njihovom nastanku su komunalni i proizvodni. 

Komunalni otpad čini otpad iz kućanstava te proizvodnih i uslužnih djelatnosti ako je po svojstvima sličan “kućanskom” otpadu.

Proizvodni otpad nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtima ili drugim procesima te se po svom sastavu razlikuje od komunalnog.

Kako bi se vodilo računa o količini otpada i njegovom pravilnom rukovanju i odlaganju, zakonska je obveza svakog proizvođača otpada voditi urednu evidenciju propisanu Pravilnikom o gospodarenju otpadom (pozornost obraćamo na čl. 16 i 46 te priloge Pravilnika).

Da biste ispoštovali svoje zakonske obveze, želimo Vas upoznati s nekoliko obrazaca i procesom prijave u Registar onečišćavanja okoliša.

otpad

ONTO obrazac

Svaka tvrtka/obrt koja proizvodi ili posjeduje otpad treba voditi ispuniti ONTO obrazac – Očevidnik o nastanku i tijeku otpada. Sastoji se od dva dijela:

Svaka ga organizacijska jedinica vodi zasebno za svaku kalendarsku godinu i za svaku vrstu otpada.

ONTO obrazac evidentira nastanak, predaju, preuzimanje i obradu otpada. Govori o količini otpada, načinu pakiranja, svojstvima otpada, predviđenom načinu obrade, zbrinjavanja, i drugim podacima koji su bitni za ispravno gospodarenje otpadom.

Može se voditi u pisanom ili elektronskom obliku. Vođenje evidencije može biti nezgrapno ili u najmanju ruku oduzeti dragocjeno vrijeme. Zato stručni tim Duplex Controla nudi usluge vođenja dokumentacije iz zaštite okoliša, što uključuje vođenje ONTO obrazaca.

Prijava u Registar onečišćavanja okoliša

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) vodi i održava Zavod za zaštitu okoliša i prirode. U njemu se između ostalog nalazi baza s aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka.

Svaki proizvođač otpada, ukoliko proizvodi više od 500 kg opasnog ili 20.000 kg neopasnog otpada, dužan je ući u ovu bazu i prijaviti podatke o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te nastanku odnosno gospodarenju otpadom. Ovo se radi izradom korisničkog računa.

No, ne brinite, Duplex Control Vam može pomoći i s unosom ovih podataka!

oneciscenje okolisa

Popunjavanje KT1 obrasca

Znamo – još jedan obrazac. No, KT1 obrazac, odnosno očevidnik o uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova izuzetno je bitan jer ove tvari oštećuju ozonski omotač. Stoga je vođenje uredne evidencije po ovom pitanju ne samo obveza svakog proizvođača otpada, već gotovo pa moralna dužnost.

Ovaj je obrazac dužan ispuniti i prijaviti u HAOP ovlašteni serviser svake godine do 31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu. U njemu unosi podatke o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari.

Ovo možda zvuči jako zbunjujuće, ali Vam zato Duplex Control može pomoći i s unosom KT1 obrazaca u sustav HAOP-a (Hrvatske agencije za okoliš i prirodu).

Zaključak

Količina posla koju morate obaviti i ovako je golema. Dodatna administracija ovo ne olakšava i često može odvlačiti pozornost od onog što najviše unapređuje Vaš posao. No, zakonske obaveze ne mogu se zanemariti, pogotovo kad je u pitanju zdravlje ljudi i čistoća okoliša.

Kako bi Vam olakšao posao i život, Duplex Control nudi usluge vođenja dokumentacije iz zaštite okoliša, što uključuje, između ostalog, elektronski unos podataka u ROO, prijavu KT obrazaca HAOP-u, izradu uputa za siguran rad s opasnim kemikalijama i vođenje ONTO obrazaca za pojedine vrste otpada.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor