Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine

AutorDavor Duplančić

Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine

Kako bi trgovina uspješno poslovala potrebno je prethodno osigurati optimalne uvjete za njeno funkcioniranje. Riječ je o tzv. minimalnim tehničkim uvjetima, koji se odnose na sve one s upravo registriranim tvrtkama i obrtima. 

Kada kažemo “upravo registriranim”, to znači da ti uvjeti moraju biti osigurani prije početka rada trgovine, a što se postiže dobivanjem uvjerenja kojim se potvrđuje da oprema potrebna za rad i prostor u kojem će se obavljati djelatnost ispunjavanju zakonski propisane uvjete za sigurno obavljanje posla. 

Potvrdu izdaje nadležni ured državne uprave prema sjedištu gdje se djelatnost obavlja. 

Osim za trgovinu, minimalni tehnički uvjeti moraju se osigurati i za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti kao što su: ugostiteljstvo, turizam i promet.

Zašto je za trgovinu važno imati minimalne tehničke uvjete?

Minimalni tehnički uvjeti su uvjeti koje moraju ispuniti prodajni objekti kako bi se u njima mogla obavljati djelatnost trgovine. Kao i kod drugih gospodarskih grana, važni su za povećanje učinkovitosti i kvalitetu radnih uvjeta. 

Članak 7. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica propisuje 20 minimalnih tehničkih uvjeta koje moraju ispuniti prodajni objekti.  

Kako bi bili jasniji, prvo treba odrediti što podrazumijeva pojam prodavaonice i koji ju dijelovi čine. 

Dakle, prodavaonica je posebno uređen prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine svim vrstama robe prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Čine je prodajni prostor i pomoćne prostorije – skladište za čuvanje robe i ambalaže te sanitarni prostori. 

Zidovi i podovi prostorija moraju biti građevinski dovršeni i izgrađeni od materijala koji je nepropustan, neupijajući, periv, neotrovan i glatkih površina do visine primjerene radnjama koje se obavljaju, dok raspored opreme mora osigurati sigurno kretanje kupaca i zaposlenih u prodajnom objektu te nesmetano postupanje s robom.

prodavaonica i djelatnost trgovine

Obavljanje trgovine na veliko

Trgovina na veliko može se jednostavno definirati kao djelatnost u kojoj se roba nabavlja od proizvođača u velikim količinama, kako bi se dalje mogla prodavati prerađivačkim poduzećima, trgovcima na malo te trgovačkim korisnicima i ustanovama. 

Uređena je Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe.

U članku 4. spomenutog Pravilnika navodi se kako broj, raspored, veličina i građevinske karakteristike objekata za proizvodnju robe i predmeta moraju biti takve da omogućuju higijensko rukovanje njima. To, između ostalog, znači da se predmeti moraju zaštititi od vanjskih utjecaja kao što su nametnici i i glodavci. 

Unutar proizvodnih pogona moraju biti osigurani prostori za: 

  • proizvodnju
  • skladištenje sirovina
  • skladištenje ambalaže
  • skladištenje gotovih proizvoda 
  • radnike 
  • pripremu, završnu obradu i pakiranje proizvoda 

Osim predmeta i zaposlenih u proizvodnji, Pravilnik člankom 7. štiti i građane. Tako se navodi da objekti u kojima se obavlja proizvodnja i/ili promet predmeta opće uporabe, ne smiju svojom djelatnošću štetno djelovati na zdravlje pučanstva u okolnim stambenim i poslovnim objektima i prostorima. 

Od ostalih bitnih informacija vezanih uz minimalne tehničke uvjete trgovine na veliko, treba spomenuti kako su proizvođači predmeta opće uporabe obvezni svoju djelatnost prijaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

Obavljanje trgovine na malo

Obavljanja djelatnosti trgovine na malo dotaknuli smo se već na početku teksta kada je rečeno da obrtnik (pravna ili fizička osoba) mora ispuniti minimalne tehničke uvjete kojima moraju udovoljiti prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina. 

Ako je riječ o prodaji robe koja može utjecati na zdravlje ljudi npr. hrana tada je nužno da budu zadovoljeni i drugi uvjeti kao što su sanitarni i zdravstveni. 

Što se tiče prijave obrta, ona ovisi o tome je li trgovac pravna ili fizička osoba. Ako je trgovac pravna osoba, djelatnost trgovine upisuje se u sudski registar pri nadležnom trgovačkom sudu, a ako je trgovac fizička osoba, tada se spomenuta djelatnost upisuje u obrtni registar koji se vodi pri nadležnom Uredu državne uprave. 

Trgovina na malo uređena je trima propisima – Zakonom o trgovini, Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica te Pravilnikom o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo.

trgovina na veliko

Web trgovina i minimalni tehnički uvjeti

Postoje četiri oblika trgovine na malo izvan prodavaonica: prodaja na daljinu, prodaja putem interneta, pokretna prodaja i prodaja (hrane i pića) putem prodajnih automata. U ovom dijelu teksta ukratko ćemo obraditi sve zastupljeniju internet prodaju. 

O njezinoj popularnosti svjedoči i činjenica kako je prihod od prodaje roba i usluga putem interneta dosegnuo iznos od 318 milijardi €, što je porast od 15% u odnosu na prethodne godine. Ipak, i za ovaj je oblik trgovine potrebno prethodno ishoditi rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta. Oni uglavnom obuhvaćaju opće uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine, a posebnosti koje se odnose isključivo na internet trgovinu možete pronaći u brošuri Ministarstva gospodarstva. 

Ako želite izbjeći nepoznanice prilikom pokretanja Vaše gospodarske djelatnosti, kontaktirajte nas s povjerenjem. Pomoći ćemo ispitati Vaš prostor i radnu opremu te pribaviti odgovarajuće rješenje o ispunjavanju propisanih zakonskih uvjeta. Više informacija možete pronaći na linku.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor